Dział Wodno-Kanalizacyjny

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Dział Wodno-Kanalizacyjny

Kategoria:
 • Kierownik Działu Wodno-Kanalizacyjnego - Zenon Gałęza tel. 13 469 66 57, kom. 607 374 944
 • Piotr Smoliński 13 469 66 57 , kom. 530 460 858
 • Oczyszczalnia ścieków - mgr inż. Joanna Scelina-Brzezińska  tel.kom. 693 367 740

 

Do zakresu działania i odpowiedzialności należy:
 
 • zapewnienie sprawnego działania urządzeń i sieci wodociągowej oraz kanalizacji i ujęć wody,
 • zapewnienie ciągłości w dostawach wody do budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta odpowiadającej parametrom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 ( Dz.U. nr 61 poz 417 z 2007 roku)
 • zapewnienie stałego i sprawnego przyjmowania ścieków, sprawne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych siłami własnymi lub obcymi,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji warunków umów zawartych z dostawcami,
 • sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • dokonywanie ciągłej analizy i badań jakości ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków,
 • zabezpieczenie ciągłości we właściwej pracy oczyszczalni oraz odbiorze ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 • usuwanie skutków awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • utrzymywanie w należytym stanie fontanny w Lesku
 • utrzymywanie w należytym stanie zdrojów ulicznych
 
 
DECYZJA
 
Na podstawie:
- art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2015 poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139)
- par 3 ust.1, pkt 1 oraz ust. 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989)
-art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2013r. poz. 267 z póź.zm.)
 
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 24 luty 2015r. Nr protokołu pobrania próbek wody PSK.453-1-23-5/15 oraz w ramach monitoringu przeglądowego Nr protokołu pobrania próbek wody PSK.453-1-23-4/15
 
STWIERDZA
 
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
Powyższa decyzja dotyczy oznaczonych parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych