Informacje

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Informacje

Kategoria:
Mamy nowelizację ustawy o odpadach komunalnych
 
 

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza istotne zmiany w obowiązującym w Polsce systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich celem jest – generalnie rzecz ujmując - zwiększenie udziału odpadów segregowanych a zmniejszenie udziału odpadów zmieszanych, kierowanych na wysypiska. Gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz wyłonią w drodze przetargu podmiot, który będzie odbierał i zagospodarowywał odpady. Po wprowadzeniu w życie nowego systemu właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. To gminy w drodze przetargów wyłonią podmioty, które będą świadczyć im takie usługi. Właściciele nieruchomości będą w zamian uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku, jednakże w stosunku do wielu rozwiązań przewidziano okresy przejściowe. Do 31 grudnia 2012 roku gminy muszą przygotować nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku oraz przyjąć uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców. Oznacza to konieczność uprzedniego ustalenia zasad ich ponoszenia (w oparciu o liczbę mieszkańców, ilość zużytej wody albo powierzchni budynku, zróżnicowanie opłat dla nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i używanych sezonowo itp). Generalnie: od dnia wejścia w życie Ustawy (1 stycznia 2012) gminy mają 18 miesięcy na rozpoczęcie odbierania odpadów. Tak więc określana jako „rewolucyjna” nowa reforma rozłożona będzie w czasie, aby gminy, przedsiębiorstwa i mieszkańcy mogli się do niej dostosować.


 Z dniem 1 stycznia 2012r. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przejęło obowiązek wywozu odpadów komunalnych  z terenu miasta Lesko (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) oraz z terenu sołectw Gminy LeskoOd dnia 1 sierpnia 2011r. Gmina Lesko przy udziale Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wprowadza
na terenie miasta Leska w zabudowie jednorodzinnej segregację odpadów komunalnych w systemie workowym
Szczegółowe informacje w zakładce - "Harmonogram odbioru odpadów"

 

Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy :

1) zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów i po zakończeniu ich użytkowania;

2) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku;

3) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Specyficzne zagadnienia gospodarki odpadami regulują ustawy:


 

W dniu 1 marca 2011r. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. otrzymało od Urzędu Miasta i Gminy w Lesku w użytkowanie pojazd marki  IVECO  Eurocargo. W związku z tym przejęło obowiązek zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesko.

 

 

Nowa „Śmieciarka” będzie obsługiwała następujące obszary:  Bachlawa, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Dziurdziów, Glinne, Hoczew, Huzele, Jankowce, Łączki, Łukawica, Manasterzec, Postołów, Średnia Wieś, Weremień, zgodnie przedstawionym harmonogramem odbioru odpadów niesegrowalnych.