Segregacja odpadów

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Segregacja odpadów

Kategoria:

W czerwcu 2017r Gmina Lesko rozpoczęła „ Kampanię informacyjno-edukacyjna w zakresie zasad segregacji odpadów, w Gminie Lesko”. Kampania organizowana była dzięki  dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Akcja edukacyjna ma zakresem swojego działania objęła mieszkańców miasta i gminy Lesko (liczba mieszkańców na koniec 2016r. 11 442 osób) ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych  (dzieci w klasach 1-6)

W ramach akcji edukacyjnej w szkołach zorganizowany został  konkurs pod hasłem „Człowieku mały i duży segreguj śmieci to wszystkim służy”. Dzieci w oparciu o informacje przekazane przez nauczycieli stworzyły prace o segregacji odpadów.

Najciekawsze prace zostały nagrodzone,  wykorzystane w tworzeniu ulotki o segregacji odpadów. Prace nagradzano w sześciu kategoriach wiekowych klasy od 1-6. Wyróżniono też aktywne szkoły nagrodami książkowymi do bibliotek. Rozdanie nagród odbyło się podczas uroczystości kończący rok szkolny w dniu 23.06.2017r. Szkoły otrzymały także ulotki o zasadach segregacji odpadów, które zostały rozdane uczniom i pracownikom oświaty.

Dzieci z klas 1-3 otrzymywały puzzle o tematyce segregacji odpadów, klasy 4-6 nagradzane były książkami przyrodniczo-krajoznawczymi z serii „Nela mała podróżniczka”.

Pierwsze miejsca zajęli:
kl. I   –Maja Walko SP Lesko
kl. II   – Piotr Ślęczkowski SP Manasterzec
kl. III  - Kalina Łybyk SP Lesko
kl. IV  - Vivien Ginda SP Lesko
kl. V  - Michał Winiarczyk i Dawid Janiczek SP Lesko
kl. VI  - Aurelia Ginda, Oliwia Orłowska i Kornelia Sabat SP Manasterzec

Najciekawszą praca zdaniem jury była przestrzenna makieta brudnego miasta i czystego parku. Wykonały ją trzy uczennice klasy VI z Manasterca: Aurelia Ginda, Oliwia Orłowska i Kornelia Sabat. Plakat Kaliny Łybyk  z kl.  III SP Lesko wykorzystało w tworzeniu ulotki o segregacji odpadów oraz stał się motywem przewodnim dyplomów wręczanych w konkursie.  Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna Stanisława Jankowskiego z kl. VI SP przedstawiająca rodzinę segregującą odpady oraz pozytywne aspekty takiego zachowania: czyste otoczenie domu rodzinnego, co przy zaangażowaniu całej społeczności lokalnej daje estetyczny i przyjazny wygląd całej Gminy Lesko. Praca Kingi Kucharyk z kl. III SP Średnia Wieś zainteresowała jury hasłem „ Pamiętaj nie wyrzucaj tak jak leci, zawsze segreguj śmieci”.

Szkoły Podstawowe w: Lesku, Manastercu i Bezmiechowej Dolnej otrzymały zestawy książek z serii „Nela mała podróżniczka”, które przekazano do biblioteki szkolnej.
 
W ramach prowadzonej kampanii mieszkańcy Gminy Lesko otrzymali ulotki oraz naklejki przypominające o systemie segregacji odpadów i zachęcające do rozpoczęcia segregacji, tych którzy jeszcze nie włączyli się w system selektywnego oddawania odpadów komunalnych.  Ww. materiały zostały rozprowadzone przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wśród mieszkańców, podczas odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Mieszkańcy, którzy do których ulotka nie odtarła mogą zapoznać się z jej treścią na stronach internetowych LPK Sp. z o.o. oraz UMiG Lesko lub otrzymać w siedzibie ww. instytucji.

 

 

Kategoria:

Codziennie w godzinach od 7 do 15 każdy mieszkaniec Gminy Lesko może przynieść elektrośmieci do stałego punktu zbiórki mieszczącego się na Bazie Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Przemysłowej

 

W siedzibie Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Pl. Pułaskiego 1, 38-600 Lesko są do nabycia pojemniki do przesegrowanych odpadów komunalnych

 


                                          Szanowni Państwo
                    oddajemy w Wasze ręce  informacje na temat
                                         segregacji odpadów.
 
Pamiętajmy: SEGREGACJA ODPADÓW JEST KONIECZNOŚCIĄ !!!

Segregacja odpadów komunalnych  (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona jest w miejscu naszych, gospodarstw domowych. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).
Natomiast segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub segregacja kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych.
Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych. Segregacja i recykling odpadów pozwala na:
  • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
  • oszczędzanie miejsca na składowanie,
  • ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,
  • ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
  • oszczędzanie zużycia energii,
  • ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
  • ograniczenie ilości odpadów i ścieków
 

JAK prawidłowo segregować odpady komunalne

Do pojemnika niebieskiego wyrzucaj: gazety i czasopisma, prospekty, worki papierowe, katalogi i reklamy, zużyte zeszyty, książki, koperty, kartony i tektury.
Nie wyrzucaj: tapet, zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru, papieru z folią, pieluch, artykułów higienicznych, worków po cemencie, papieru faxowego, termicznego i przebitkowego.

 

Do żółtego pojemnika lub worka wyrzucaj: zgniecione butelki po napojach, butelki po płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki, reklamówki, plastikowe nakrętki, plastikowe koszyki po owocach. PUSZKI ALUMINIOWE

Aby zmniejszyć objętość butelki plastikowej (PET) NALEŻY JĄ ZGNIEŚĆ

Nie wyrzucaj tu: butelek i opakowań z zawartością opakowań po lekach, butelek i opakowań po olejach spożywczych i przemysłowych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, styropianu, zabawek, sprzętu AGD.

 

Do pojemnika lub worka białego i zielonego wrzucaj: butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania szklane po kosmetykach.

Nie wyrzucaj tu: szkła stołowego, ceramiki, fajansu, porcelany, luster i szkła okiennego, żarówek i lamp neonowych, fluorescencyjnych, szkłażaroodpornego, szkła okularowego, szyb samochodowych.
Pamiętaj o oddzieleniu szkła białego, przezroczystego-pojemnik biały, od kolorowego-pojemnik zielony!!!

 

 

SEGREGACJA  ODPADÓW W GMINIE LESKO
 
Mieszkańcy zobowiązali się do selektywnego gromadzenia wytwarzanych odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Właściciel otrzyma nieodpłatnie komplet worków (żółty, biały i zielony),  brazowy i niebieski
Oznakowane worki do gromadzenia surowców wtórnych zbieranych selektywnie u źródła odebrać można u Sołtysa, w siedzibie Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. Pl. Pułaskiego 1 lub bezpośrednio u kierowcy w dniu odbioru odpadów.
Worki należy wystawić w dniu odbioru przed nieruchomością do godz. 7:30.
Na terenie Gminy Lesko segregacja odpadów komunalnych odbywa się:
 
W zabudowie jednorodzinnej - system workowy
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
W zabudowie wielorodzinnej - system kontenerowy
 
 
 
 
 
Kategoria:
Mamy nowelizację ustawy o odpadach komunalnych
 
 

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza istotne zmiany w obowiązującym w Polsce systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich celem jest – generalnie rzecz ujmując - zwiększenie udziału odpadów segregowanych a zmniejszenie udziału odpadów zmieszanych, kierowanych na wysypiska. Gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz wyłonią w drodze przetargu podmiot, który będzie odbierał i zagospodarowywał odpady. Po wprowadzeniu w życie nowego systemu właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. To gminy w drodze przetargów wyłonią podmioty, które będą świadczyć im takie usługi. Właściciele nieruchomości będą w zamian uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku, jednakże w stosunku do wielu rozwiązań przewidziano okresy przejściowe. Do 31 grudnia 2012 roku gminy muszą przygotować nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku oraz przyjąć uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców. Oznacza to konieczność uprzedniego ustalenia zasad ich ponoszenia (w oparciu o liczbę mieszkańców, ilość zużytej wody albo powierzchni budynku, zróżnicowanie opłat dla nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i używanych sezonowo itp). Generalnie: od dnia wejścia w życie Ustawy (1 stycznia 2012) gminy mają 18 miesięcy na rozpoczęcie odbierania odpadów. Tak więc określana jako „rewolucyjna” nowa reforma rozłożona będzie w czasie, aby gminy, przedsiębiorstwa i mieszkańcy mogli się do niej dostosować.


 Z dniem 1 stycznia 2012r. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przejęło obowiązek wywozu odpadów komunalnych  z terenu miasta Lesko (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) oraz z terenu sołectw Gminy LeskoOd dnia 1 sierpnia 2011r. Gmina Lesko przy udziale Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wprowadza
na terenie miasta Leska w zabudowie jednorodzinnej segregację odpadów komunalnych w systemie workowym
Szczegółowe informacje w zakładce - "Harmonogram odbioru odpadów"

 

Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy :

1) zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów i po zakończeniu ich użytkowania;

2) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku;

3) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Specyficzne zagadnienia gospodarki odpadami regulują ustawy:


 

W dniu 1 marca 2011r. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. otrzymało od Urzędu Miasta i Gminy w Lesku w użytkowanie pojazd marki  IVECO  Eurocargo. W związku z tym przejęło obowiązek zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesko.

 

 

Nowa „Śmieciarka” będzie obsługiwała następujące obszary:  Bachlawa, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Dziurdziów, Glinne, Hoczew, Huzele, Jankowce, Łączki, Łukawica, Manasterzec, Postołów, Średnia Wieś, Weremień, zgodnie przedstawionym harmonogramem odbioru odpadów niesegrowalnych.