Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Realizowane projekty

Tytuł Projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko

Nr umowy: RPPK.04.03.01-18-0021/17

Termin realizacji: 22.11.2017r. – 15.09.2022r.

Nazwa beneficjenta: Leskie Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 11 983 071,92 zł

Dofinansowanie z UE: 8 465 312,60 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Perspektywa: 2014 - 2020

Celem bezpośrednim projektu było umożliwienie spełnienia wymagań dyrektywy ściekowej dotyczącej jakości oczyszczonych ścieków w Gminie Lesko. Celem ogólnym projektu było uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lesko zgodnie z wymaganiami stawianymi przepisami prawnymi w tym zakresie, a także wiążąca się z tym poprawa jakości środowiska oraz warunków jakości życia mieszkańców terenu objętego projektem. Przedmiotem projektu była rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lesko, która odbiera ścieki z miejscowości Manasterzec, Łukawica, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Huzele, Łączki, Weremień, Postołów, teren miasta Leska, Jankowce i Glinne a po rozbudowie przejmie ścieki z Dziurdziowa, Hoczwi, Bachlawy i Średniej Wsi. Projektowana oczyszczalnia ścieków składa się z mechanicznego i biologicznego stopnia oczyszczania ścieków oraz ciągu technologicznej przeróbki osadów. W wyniku realizacji przedmiotowego wariantu przepustowość oczyszczalni wyniosła 2016m3/d. Rozbudowa oczyszczalni ścieków, objęła wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, w wyniku których nastąpiła zmiana parametrów użytkowych i technicznych istniejącej oczyszczalni ścieków w Lesku. Poprzez realizację projektu wzmocnione zostaną działania mające na celu ochronę wód podziemnych i powierzchniowych poprzez ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
i obszarowych. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wyniesie 9 915 RLM.

Zakres projektu objął:

 • budowę stacji krat przed pompownią główną celem zabezpieczenia pomp I stopnia,
 • przebudowę pompowni głównej I stopnia,
 • przebudowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, tj. stacji sitopiaskownika ze zbiornikiem buforowym,
 • przebudowę punktu zlewnego ścieków dowożonych,
 • przebudowę komór osadu czynnego (dwa ciągi technologiczne),
 • przebudowę osadników wtórnych (2 szt.),
 • budowę komory tlenowej stabilizacji osadów (KTSO),
 • przebudowę linii odwadniania osadu,
 • demontaż agregatów i zamontowanie nowych dmuchaw dla: komór nitryfikacji - 2 szt., KTSO -1 szt., zbiornika na ścieki dowożone -1 szt., dmuchawy rezerwowej -1 szt.,
 • przebudowa zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania,
 • przebudowa kanalizacji wewnętrznej sanitarnej i deszczowej,
 • budowa linii technologicznej zawracania ścieków oczyszczonych do płukania urządzeń i do rozcieńczania ścieków dowożonych, budowa szczelnej płyty przy punkcie zlewnym, przebudowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
 • wymiana pomp osadowych.

Wskaźniki produktu projektu

 • Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu

 • Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 9 915,00 RLM
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 9 915,00 RLM
 • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 9 915,00 RLM