KOMUNIKAT

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko informuje, że w związku z prowadzoną modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Średnia Wieś w dniu 18.10.2023 r. (środa) w godzinach od 8 00 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców. Po przewróceniu dostawy wody do odbiorców mogą wystąpić wahania ciśnienia i chwilowa mętność wody.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
oraz Zarząd Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

mają przyjemność zaprosić zainteresowanych mieszkańców do obejrzenia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy w dniu 15 grudnia 2022 roku na godzinę 12:00.

W związku ze specyfiką obiektu zwracamy się z prośbą o telefoniczne potwierdzenie przybycia w terminie do 12 grudnia 2022 roku pod numerem telefonu 13 469 66 57.

W związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w okolicach ul. Jana Pawła II, Fredry, Broniewskiego, Bieszczadzkiej. Przewidywalny czas usunięcia awarii 3 godziny.

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Realizowane projekty

Tytuł Projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko

Nr umowy: RPPK.04.03.01-18-0021/17

Termin realizacji: 22.11.2017r. – 15.09.2022r.

Nazwa beneficjenta: Leskie Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 11 983 071,92 zł

Dofinansowanie z UE: 8 465 312,60 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Perspektywa: 2014 - 2020

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Glinne - Jankowce
na terenie powiatu leskiego.


Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Brzegach Dolnych pobranej w dniu 20.10.2022 r. (po podjętych działaniach naprawczych obejmujących m. in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Glinne - Jankowce zaopatrującego mieszkańców miejscowości Glinne oraz Jankowce, spełnia wymagania pod względem mikrobiologicznym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) i stwierdza jej przydatność do spożycia.

KOMUNIKAT

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11,38- 600 Lesko w nawiązaniu do komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych dotyczącego braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych/bakterie grupy coli/ z wodociągu Glinne - Jankowce informuje:

JANKOWCE

Woda do spożycia przez ludzi będzie dostarczona w pojemnikach - punkt odbioru:

- plac Świetlicy Wiejskiej Jankowce,
- obok przystanku na górnym końcu Jankowiec,
- dolny koniec Jankowiec przy drodze w kierunku Podstawia.

GLINNE

 
Woda do spożycia przez ludzi będzie dostarczona w pojemnikach - punkt odbioru: 

- na placu Świetlicy Wiejskiej Glinne.Pełna treść komunikatu w załączeniu.