Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z o.o. w Lesku, ul. Przemysłowa 11 uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.05.2018r. znak RZ.RET.070.3.1.2018.AS w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lesko na okres 3 lat oraz Uchwałą nr XVIII/140/19 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od 02.06.2020 do 31.12.2020 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:


 

I N F O R M A C J A
/indywidualni/

- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/5,14 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,70 zł/m3/ - 4,44 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/ 9,67 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 8,17 zł/m³ brutto

Razem - 12,61 zł/m³ brutto

 
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące - 4,23 zł/za okres 2 m-c tj. 2,12 zł / za miesiąc

- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc - 2,22 zł / za miesiąc

 


 

I N F O R M A C J A
/firmy/


- za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców - 5,14 zł/m³ brutto
- za odprowadzone ścieki dla pozostałych odbiorców - 9,67 zł/m³ brutto

Razem - 14,81 zł/m³ brutto

 
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. ryczałtu - 2,22 zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,30 zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 20,96 zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj. 50 mm i więcej - 39,54 zł/m-c

 


 

I N F O R M A C J A
/spółdzielnie i wspólnoty/


- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/5,14 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,70 zł/m3 / - 4,44 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych / 9,67 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 8,17 zł/m³ brutto

Razem - 12,61 zł/m³ brutto

 
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,30 zł/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 20,96 zł/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj 50 mm i więcej - 39,54 zł/m-cI N F O R M A C J A
/sołectwa/


- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych / 9,67 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 8,17 zł/m³ brutto


Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące - 4,14 zł / za okres 2 m-c, tj. 2,07 zł/m-c

- gosp. domowe w bud. jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc - 2,17 zł/ miesiąc

 

 


I N F O R M A C J A
/Średnia Wieś/

- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych

10,77 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 3,00 zł/m³ / - 7,77 zł/m³ brutto

 

Do opłat za pobraną wodę należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące – 4,23 zł / za okres 2 m-c, tj. 2,12 zł/m-c

 


 

I N F O R M A C J A
/Średnia Wieś - firmy/


- za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców –  10,77 zł/m³ brutto

Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:

- dla odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm -3,30 zł/m-c

- dla odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm – 20,96 zł/m-c

- dla odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj. 50 mm i więcej – 39,54 zł/m-c