Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z o.o. w Lesku, ul. Przemysłowa 11 uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.X.2021r. znak RZ.RZT.70.208.2021.MKO w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia             w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lesko na okres 3 lat oraz Uchwałą nr LXXV/500/23 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od 01.12.2023r. do 31.12.2023r. roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:


 

I N F O R M A C J A
/indywidualni/

- za dostarczaną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/5,79 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,35 zł/m3           - 5,44 zł/m3 brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/10,92 zł/m3 brutto minus dopłata Gminy 1,25 zł/m3       - 9,67 zł/m3 brutto

Razem  - 15,11 zł/m3 brutto

 

Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:

- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące 2,69 zł / za miesiąc

- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc – 2,80 zł / za miesiąc

 


 

I N F O R M A C J A
/firmy/

- za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców        –  5,79 zł/m³ brutto
- za odprowadzone ścieki dla pozostałych odbiorców    – 10,92 zł/m³ brutto

Razem-16,71/m³brutto

 
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. ryczałtu – 2,80/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,88 zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 32,40 zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj. 50 mm i więcej - 62,43 zł/m-c

 

 


 

I N F O R M A C J A
/spółdzielnie i wspólnoty/

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z o.o. w Lesku, ul. Przemysłowa 11 uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.X.2021r. znak RZ.RZT.70.208.2021.MKO w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lesko na okres 3 lat oraz Uchwałą nr LXXV/500/23 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od 01.12.2023r. do 31.12.2023r. roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/5,79 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,35 zł/m3 / - 5,44 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/10,92 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,25 zł/m³ / - 9,67 zł/m³ brutto

Razem – 15,11 zł/m³ brutto

 
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,88/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 32,40 zł/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj 50 mm i więcej - 62,43 zł/m-c

 I N F O R M A C J A
/sołectwa/


- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/10,92 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,25 zł/m³ / - 9,67 zł/m³ brutto


 
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:

- gosp. domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza  co 2 miesiące –2,64 zł/m-c

- gosp. domowe w bud. jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc – 2,74/ m-c